Фондация Любомир Кабакчиев

България

Целите на Фондация Любомир Кабакчиев са:

  • организиране, подпомагане и насърчаване на дейности, свързани с утвърждаване на разбирането за ценността на изкуството и културата в Република България;
  • подкрепа  и популяризация на българската култура, изкуство, история и традиции в страната и чужбина,
  • подпомагане на развитието и реализацията на различни артистични инициативи в страната и чужбина;
  • подпомагане осъществяването на проекти за куртурен и културно-исторически туризъм;
  • организиране, подпомагане и популяризиране на театрални, фото-, кино- и други проекти на български и чуждестранни автори в това число с предпочитание на проекти на млади творци
  • развитие на образованието и културата;

За постигане на своите цели Фондацията ще използва следните средства и ще извършва следните дейности:

-         

организиране на изложби, създаване, разпространяване и продуциране  на театрални представления, учредяване на театрални награди и раздаване на степендии в областта на изкуството, организиране и провеждане на филмови и театрални фестивали, пленери, концерти и др- културни събития;

-         

организиране и провеждане на симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по проблеми, свързани с целите на фондацията;

-         

разработване, възлагане и подпомагане на  проекти и изследвания, както и оказване на подкрепа за обществени инициативи, свързани с целите на Фондацията;

-         

разработване, публикуване и разпространение на информационни и други материали, свързани с целите на Фондацията;

-         

оказване на съдействие за подготовката и повишаването на  квалификацията на специализирани кадри в областта на изкуството и курлтурата;

-         

финансиране на  идеи, проекти и други дейности със собствени на Фондацията и привлечени средства за реализация или постигане на основните цели на Фондацията;

-         

сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за своевременен обмен на информация, свързана с целите на Фондацията;

-         

взаимодейства със съответните държавни и обществени институции;

-         

организира обучения, семинари, кръжоци, уъркшопи и майсторски класове, театрални ателиета и лаборатории и други форми , подпомагащи популяризирането на изкуството и куртурата сред обществото;

-         

изработва анализи, програми, стратегии, консултантски становища и др. по проблеми на изкуството и културата;

-         

извършва и други дейности, свързани с основните цели на Фондацията.

Nike air jordan Sneakers | Nike