Сдружение "Разнообразни и равни"

България

Сдружение "Разнообразни и равни"

Целта на сдружението е да защитава правата и основните свободи на българските граждани; да съдейства за развитие и участие на гражданите във всички сфери на обществено политическия, културен и икономически живот в България; да способства за формирането на активна гражданска позиция чрез разработването на проучвания на анализи, стратегии и планове за действия в областта на икономиката, образованието, културата, информационната и консултантската дейности; да лобира пред държавните и местни органи и институции в дейностите, свързани с равноправното участие на младежите в процесите на взимане на решения и при изпълнението им; да съдейства за социалната интеграция на младежи от етническите малцинства, чрез развиване на мултикултурни инициативи; да сътрудничи и обменя идеи и опит със сходни местни, регионални, национални и международни организации за установяване и утвърждаване на стандарти за установяване на контакти и реализиране на дейности; да развива спорта; да разработва проекти по Оперативните програми на Р България, съвместно с държавната и местна власти; да съдейства за опазването на околната среда чрез реализиране на инициативи в областта на екологията. Мисията на Сдружението е образование, работа и образование!

Running Sneakers | New Balance 991 Footwear