ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ МОМО Асоциация за алтернативно съвременно изкуство

България

ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ МОМО е регистрирана в София през 2008 година като юридическо лице с нестопанска цел.

Основател
Веселин Димов - Театрален Режисьор

Членове
Теодора Динева - Мениджър Проекти
Елена Церовска - Писател
Илиян Ружин - Фотограф
Тодор Стоянов - Композитор
Михаил Димов - DJ
Петя Лозанова - Преводач

ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ МОМО осъществява дейност в областта на театъра и изпълнителските изкуства за

Създаване на културни артефакти – театрални спектакли на актуални теми в утвърдени театрални пространства и тяхното разпространение в страната и чужбина, както и в нестандартни алтернативни пространства на града и тяхното разпространение в страната и чужбина.

Приобщаване на българското културно пространство към актуални течения в световните процеси.
Стимулиране, обогатяване и развиване на езиковите средства на съвременния български театър.
Намиране на синтез между театралното изкуство и духовните ценности, между наука и изкуство, чрез извеждане на преден план на глобалните проблеми, свързани с човека и околната му среда.

Реализиране на артистични събития от нов тип, в чието съдържание са залегнали откритията на Kвантовата теория (Quantum theory), идеите на ню-ейдж движението (New age) и източните традиции за осъзнаване и медитация.

Практическо изследване на употребата на мултимедия в контекста на театралния спектакъл.
Промотиране на нови жанрови форми за българската сцена като: документална драма, научно-популярна драма, ток-шоу, пърформанс, живи инсталации и др.

Организиране на уъркшопи за усъвършенстване професионалните умения и личностната реализация на хора, занимаващи се с изкуство, спектакли, семинари, курсове, школи, конференции, подготовка, редактиране, издаване и разпространение на специализирана литература и печатни материали в областта на театъра и изпълнителските изкуства, създаване на образователни материали и филми, производство и разпространение на рекламни материали.

ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ МОМО е съучредител и член на АСТ Асоциация за свободен театър.
http://actassociation.wordpress.com/

Наши реализирани до момента театрални проекти

2011 ПРОРОЧЕСТВО (метафизичен бюлетин)
токшоу по текстове на Петер Хандке и Веселин Димов
Театрална работилница Сфумато - София
спектакълът е селектиран в рамките на първия АСТ Фестивал за Свободен Театър 16-20 ноември 2011
режисьор Веселин Димов

2011 БАЛСАМИРАНА С ЛЮБОВ (кратка хроника на една раздяла)
от Иван Димитров
Театрална работилница Сфумато - София
режисьор Веселин Димов

2010 ДОН ЖУАН ИЛИ ЛЮБОВТА КЪМ ГЕОМЕТРИЯТА
от Макс Фриш
Драматичен Театър "Гео Милев" - Стара Загора
режисьор Веселин Димов

2010 ФРИДА
по пиесата на Саня Домазет "Фрида - 22 картини"
мултимедиен театрален спектакъл
Младежки Театър "Николай Бинев" - София
трета награда за женска роля на Станка Калчева в ролята на Фрида
награда за сценография на Антоанета Костова за костюмите на Фрида
на Национален фестивал на малките театрални форми 2011
режисьор Веселин Димов

2010 СИБИР (ДОМ)
от Феликс Митерер
моноспектакъл на Иван Несторов
Театрална работилница Сфумато - София
Народен театър "Иван Вазов" - София
режисьор Веселин Димов

2009 ЕЛИСАВЕТА БАМ
от Даниил Хармс
Българско Национално Радио
режисьор Веселин Димов

2008 БЛУС ПОД ЗЕМЯТА
от Петер Хандке
пътуващ мултимедиен театрален спектакъл
Чешки Културен Център - Лилав Салон; Софийска Градска Художествена Галерия; Художествена Галерия при Националната Художествена Академия; Червената къща - София; Младежки Театър "Николай Бинев" - София
режисьор Веселин Димов

2008 ПЛУТОН
радиопиеса от Райна Маркова
Българско Национално Радио
номинация за участие на Европейския фестивал за Радио- и Телевизионни продукции PRIX EUROPA '08 BERLIN
режисьор Веселин Димов

2007 СМЪРТТА И МОМИЧЕТО
от Елфриде Йелинек
мултимедиен театрален спектакъл
Младежки Театър "Николай Бинев" - София
режисьор Веселин Димов

2006 ДУЕЛ
по А. П. Чехов
Камерен Театър "Възраждане" - София
режисьор Веселин Димов

2005 ОБРУГАВАНЕ НА ПУБЛИКАТА
от Петер Хандке
Червената къща - София
режисьор Веселин Димов

2005 ПОБЕДАТА НА МИШИН
по Даниил Хармс
Държавен Сатиричен Театър - София
режисьор Веселин Димов

2004 ВСИЧКО ТОВА
по Самюел Бекет
Жълтата къща - София
режисьор Веселин Димов

2003 МОМО
по Михаел Енде
мултимедиен театрален спектакъл
Драматичен Театър "Стоян Бъчваров" - Варна
режисьор Веселин Димов

~~~

THEATRE COMPANY MOMO – Association for alternative contemporary art was established in 2008 in Sofia as a non-profit organization (NPO).

Founder
Veselin Dimov - Theatre Director

Members
Teodora Dineva - Project Manager
Elena Tserovska - Writer
Iliyan Ruzhin - Photographer
Todor Stoyanov - Composer
Mihail Dimov - DJ
Petya Lozanova - Translator

THEATRE COMPANY MOMO acts in the area of theatre and performing arts by creating its own productions and organising workshops, seminars and educational models.

The aims of the organisation are

To promote in the Bulgarian culture the good practices and tendencies of the world stage

Enriching and developing the language of contemporary Bulgarian theatre

Finding a synthesis between art and spiritual values, art and science, bringing to light the global essential issues concerning man and his environment

Creating artistic productions of a new type, unleashing the discoveries of Quantum Theory and the ideas and practices of eastern traditions for awareness expansion and meditation

Creating artistic events on important topics, exploring new and alternative spaces

Distribution of artistic products on festivals around the country and abroad

Organisation of workshops enhancing personal and professional growth as well as the quality of life

Practical exploration of the multimedia in the context of theatre performance

Promoting new or not well-established genres to the Bulgarian stage such as: documentary drama, site specifics, science-fiction drama, talk-show, live installations, audio drama, etc.

THEATRE COMPANY MOMO is a co-founder and member of ACT Association for Independent Theatre in Bulgaria, a member of the biggest international network for performing arts IETM (Brussels).
http://actassociation.wordpress.com/

2011 PROPHECY metaphysical newsletter - multimedia theatre performance
talk-show based on texts by Peter Handke and Veselin Dimov
Sfumato Theatre Laboratory Sofia
the performance was selected on the first АСТ Independent Theatre Festival
Director Veselin Dimov

2011 EMBALMED WITH LOVE (a short record of a breaking up)
by Ivan Dimitrov
Sfumato Theatre Laboratory, Sofia
Director Veselin Dimov

2010 DON JUAN OR THE LOVE OF GEOMETRY
by Max Frisch
Drama theatre of Stara Zagora
Director Veselin Dimov

2010 FRIDA
by Sanja Domazet
multimedia theatre performance
State theatre of Youth, Sofia
Director Veselin Dimov

2010 SIBERIA
by Felix Mitterer
one man show of Ivan Nestorov
Sfumato Theatre Laboratory, Sofia
Ivan Vazov National Theatre, Sofia
Director Veselin Dimov

2009 ELISAVETA BAM (radio-play)
by Daniil Harms
Bulgarian National Radio
Director Veselin Dimov

2008 UNDERGROUND BLUES (a station play)
by Peter Handke
traveling multimedia theatre performance
Czech Cultural Centre Sofia; Sofia City Art Galery; National Academy of Fine Arts Galery; Red House Sofia; State theatre of Youth Sofia
Director Veselin Dimov

2008 PLUTO (radio-play)
by Raina Markova
Bulgarian National Radio
presented on PRIX EUROPA 2008 BERLIN
Director Veselin Dimov

2007 THE DEATH AND THE MAIDEN
by Elfriede Jelinek
multimedia theatre performance
State theatre of Youth, Sofia
Director Veselin Dimov

2006 A DUEL
based on texts by Chekhov
Vazrazhdane theatre, Sofia
Director Veselin Dimov

2005 OFFENDING THE AUDIENCE
by Peter Handke
Red House, Sofia
Director Veselin Dimov

2005 MISHIN'S TRIUMPH
based on texts by Daniil Harms
State Theatre of Satire, Sofia
Director Veselin Dimov

2004 FEW STEPS SILENCE
based on three short plays by Samuel Beckett
Yellow House, Sofia
Director Veselin Dimov

2003 МОМО
based on the novel by Michael Ende
multime dia theatre performance
Drama Theatre of Varna
Director Veselin DimovNike footwear | Archives des Sneakers